Friday, September 24, 2004

My First

    Saigo ni watashi no boruku ga tsukutsuta, demo nani ka kakimasu ka wakarimasen, nikki no shurui wa kaite suki de wa nai. kore ga honno hajimari desu.

    Finally I made my blog, but i don't know what to write, I don't like writing a kind of diary. This is just a beginning