Friday, April 30, 2010

Onrine Terebi No U-Ebusaito (Website TV Online)

tokidoki, intaneto no etsuran wa taikutsu ni naru desu ne, wareware wa ta ni nani o hiraku no ka wakarimasen. tsubete no u-ebusaito ga hiraka rete iru yo ni mie ta. Terebi o mite, kare no genggo o rikai shite imasen.


Thai Ryoori (Masakan Thailand)

    Thai ryoori wa 5 tsu no kihon-mi ga aru: tsurai, suppai, amai to nigai.
5 Aji ni tsurai wa toppoberu ni aru. Ta no Aji, tatoeba nigai dakede wa opsion desu.
4-Mi no baransu ni Thai ryoori no himitsu ga aru. kaku ryoori ni saishogen no 3tsu no fureba ga arimasu. Thai no ryoori de shinzen zairyo ga hozon zairyo matawa sozai o kanzo yori zutto tsuki desu

Isuramu No Tokei (Statistika Islam)

Tsugi no, Isurāmu nitsuite no jijitsu, watashi wa Nippon no shinbun o yomimashita