Friday, April 30, 2010

Isuramu No Tokei (Statistika Islam)

Tsugi no, Isurāmu nitsuite no jijitsu, watashi wa Nippon no shinbun o yomimashita


Sekaijū no isuramu kyōto no jinkō wa 1: 57 Oku doru ni tasshite iru, Kore wa, 1tsu wa sekai de 4-nin no isuramu kyōto, 2-banme no kurisuchan (2 . 1〜 2200000000) No nochi ni saidaidearu koto o imi Doitsu wa rebanon ijō no isuramu kyōto jinkō o motsu
Chūgoku wa shiria ijō no isuramu kyōto jinkō o motsu Roshia wa yorudanribia to kumiawaseru ijō no isuramu kyōto jinkō o motsu Echiopia wa, afuganisutan no isuramu kyōto jinkō o motte hobo onajidesu

Kyōju Amanay japurinsuton wa ittakara - isuramu kyōto no kono zentai no kangaekata >" sore wa chōdo kono repōto niyotte shōshitsu-sa arabu, isuramu kyōto to arabudesu" 10 Kara

13 pāsento - > 80% shīa-ha no mawari shīa-ha no shinja iran, pakisutan, indodairaku ni sunde iru

Isuramu no chūshin/-shin wa arabia-go de wa shiyō dekinai kamo shirenaiga, ajia de > 60% no

isuramu kyōto ga ajia ni aru tame Amerikayōroppa de, sahara-inan de Chūtō to kita afurika no 20%, 15%, afurika, 2. 4% To 0. 3%. Jinkō 317 man no 5-bun'no 1 wa, kayakku no MUI shōsū (kokku chosho... Isuramu kyōto no shōsū... Isuramu-hō no kono yōna kaishaku no tame kagiri toshite)/ fekufu o isuramu kyōto tasū toshite no jōken niyotte kaka reta raibu - > o 5 ka-koku ni shūchū shite: Indo (jinkō no 161 juta/ 13%), echiopia (28 hyaku man Bei doru), Chūgoku (22 juta), roshia (16 man-nin), tanzania (13 hyaku man Bei doru).

Shunin kenkyū-in (buraiangurimu)" kara no komento sore wa hotondo no hito wa" hotondo no isuramu sekai o isuramu kyōto o isuramu kyōto tasū sunde iru to kangae... Shika shi, indo de.. Sono tane no wa, sono bitto ni" sore o on [Sōsu: Japantaimuzu - 2009-nen 10 tsuki 10-nichi]


Berikut ini fakta tentang islam yang saya baca di salah satu koran

populasi muslim di seluruh dunia sudah mencapai 1,57 milyar, ini berarti, satu dari empat orang di dunia adalah muslim, terbesar kedua setelah Kristian (2.1-2.2 milyar)
Jerman mempunyai populasi muslim lebih banyak dari pada Lebanon
RRC mempunyai populasi muslim lebih banyak dari pada Siria
Rusia mempunyai populasi muslim lebih banyak dari pada Yordania digabung dengan libia
Ethiopia mempunyai populasi muslim hampir sama dengan Afganistan

Prof. Amanay Jabal dari Princeton said -->" this whole idea that muslim are arab and arab are muslim just obliterated by this report"

pengikut Syiah sekitar 10-13 % --> 80% syiah hidup di Iran, Pakistan, India da Iraq

pusat/the heart of islam kemungkinan bukan di arab tapi di Asia karna > 60% muslim berada di Asia
20 % di Timur Tengah dan Afrika Utara, 15 % di sub-sahara Afrika , 2.4 % di Eropa dan 0.3 % di Amerika.

317 juta atau 1/5 dari populasi hidup sebagai minoritas (kok kayak buku MUI-nya ... muslim as minority...karna selama ini tafsir hukum islam/fiqh ditulis dengan kondisi muslim as majority) --> terkonsentrasi di 5 negara : India (161 juta/13% dari populasi penduduk), Ethiopia (28 juta), RRC (22juta), Rusia (16 juta) dan Tanzania (13 juta).

comment dari sang kepala peneliti (Brian Grim) " most people thinking that muslim world being muslims living in mostly in muslim-majority...but with india..that sort of turns that on its a bit"

[sumber: the japan times - 10-10-2009]

No comments: